REGULAMIN

 1. Świadczącym Serwis Erotyczny "SexShop" (zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Serwisem") jest Pulsar Mobile Sp. z o.o. (dalej zwany "Świadczącym Serwis") zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000088402 o kapitale zakładowym: 55000,00 PLN (NIP: 796-22-94-681, REGON: 357033566) z siedzibą w Radomiu, ul. Struga 60/51 (adres do korespondencji). Strona internetowa Świadczącego Serwis dostępna jest pod adresem www.pulsar.com.pl.
 2. W ramach Serwisu oferowana jest usługa polegająca na udostępnianiu drogą elektroniczną treści o charakterze erotycznym: tapety, animacje, motywy, flash, filmy video, gry.
 3. Korzystać z Serwisu może każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i uprawniona jest do użytkowania telefonu w sieci komórkowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zwana dalej: "Użytkownikiem").
 4. Świadczący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób, które skorzystały z serwisu pomimo tego, że nie ukończyły 18 lat.
 5. Każda niepełnoletnia osoba, która wchodzi na strony WAP Serwisu, robi to samowolnie i łamie postanowienia pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
 6. Korzystanie z usługi w roamingu wiąże się z dodatkowymi opłatami za transmisje danych.
 7. Koszty transmisji danych GPRS za nawigację w serwisie są naliczane zgodnie ze stawką Operatora i nie są zależne od Świadczącego Serwis. Świadczący Serwis zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.
 8. Całkowity koszt poszczególnych usług (lub produktów) podawany jest na odrębnych stronach WAP Serwisu potwierdzających płatność (jeszcze przed skorzystaniem z usługi płatnej).
 9. Koszt usług uzależniony jest od Operatora sieci.
 10. Użytkownik nie podaje żadnych danych osobowych, a identyfikacja klientów Serwisu będzie dokonywana jedynie w oparciu o numer telefonu (numer MSISDN).
 11. Świadczący Serwis nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez osobę, korzystającą z Serwisu, z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało wysłane zamówienie (zakup dostępu do treści).
 12. Świadczący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu połączeń telefonicznych (w tym SMSowych i Video Streamingowych), jak również za przypadki korzystania z treści przez osoby nieuprawnione.
 13. Świadczący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą zakłócenia lub przerwy w działaniu Systemu Streamingowego, przy pomocy którego realizowany jest Serwis, w szczególności zaś za opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych.
 14. Reklamacje dotyczące działania Serwisu można składać pod adresem e-mail: reklamacje@pulsar.com.pl, bądź telefonicznie na infolinię: (48) 360-08-77. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu (MSISDN), z którego Użytkownik zamawiał Usługę, powód reklamacji oraz datę zaistnienia zdarzenia. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a Świadczący Serwis o wyniku reklamacji powiadomi zgłaszającego na drodze pisemnej lub kontaktu telefonicznego.
 15. Świadczący Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania z Serwisu Użytkowników postępujących niezgodnie z zasadami wymienionymi w tym Regulaminie.
 16. Wchodząc na strony WAP Serwisu Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 17. Akceptując warunki regulaminu, Użytkownik tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych SMS i MMS związanych z tym Serwisem. Dla Użytkowników sieci ORANGE, PLUS usługa ta wymaga świadomej aktywacji.
 18. Dla Użytkowników sieci ORANGE i PLUS: aby aktywować subskrypcję informacji marketingowych związanych z Serwisem należy wysłać SMS o treści FFSTART pod bezpłatny numer 80902 (koszt usługi to 0.00 zł z VAT) lub świadomie zapisać się na nią przez stronę WAP Serwisu.
 19. Dla Użytkowników sieci ORANGE i PLUS: jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać informacji marketingowych związanych z Serwisem w dowolnym momencie może wysłać SMS o treści FFSTOP pod bezpłatny numer 80902 (koszt usługi to 0.00 zł z VAT) lub świadomie wypisać się poprzez stronę WAP Serwisu. Wysłanie takiej wiadomości oznacza cofnięcie zgody na otrzymywanie wyżej wymienionych informacji dotyczących Serwisu.
 20. Dla Użytkowników sieci ORANGE i PLUS: ponowna subskrypcja informacji marketingowych związanych z Serwisem możliwa jest po wysłaniu SMS o treści FFSTART pod bezpłatny numer 80902 (koszt usługi to 0.00 zł z VAT) lub poprzez świadome zapisanie się przez stronę WAP serwisu.

Regulamin | Pomoc

© 2006-13 Pulsar Mobile.
All rights reserved.